IMG-LOGO

MyMusic

音樂,想聽就 “ 說 ”€

只要對 Nest Mini 智慧音箱說「Ok Google」,並說出你想聽的歌名、歌手、專輯或曲風等,即可透過 MyMusic 播放音樂。

了解更多

台灣大智慧家庭

台灣大智慧家庭

台灣大智慧家庭支援多品牌、跨裝置的智慧家電,可互相連動,不用再下載多個 APP,只需台灣大智慧家庭APP,搭配一組帳號,就能開始使用!

產品一覽

安裝便利

透過台灣大智慧家庭APP,掃描 QR Code,快速完成智慧家電設置。支援Smarter Key一鍵安裝,可同時完成多個智慧裝置安裝!

安裝教學

凱擘電視管家

電視,想看就說!€

頻道內容聲控隨選,超過 200 個 HD 高畫質頻道、OTT 隨選影音、線上影音等豐富內容,讓你輕鬆享受。

了解更多

台灣大客服

電信服務輕鬆查

說出想查詢的電信問題,無論是查帳單、流量、繳費紀錄,都能體驗即時語音回應!

有聲書,說給你聽!

有聲書聲控即播,說故事、談教養、聽英文、學理財,陪伴你的好聲音!

有聲書書單